NAKLİYE TERİMLERİ

Aktarma Yapmak :
  Depoya gelen araçtan boşaltılan malların herhangi bir tasnif, v.b. işlemlere tabi tutmadan depodan gidecek araca yüklenmesi işlemidir.
Ambalaj/Koli Listesi :  Stokta bulunan malzemelerin devir hızı, miktar, değer, v.b. ölçütlere göre sınıflandırılmasıdır.
Ambar :  İhtiyaca bağlı olarak belirli bir süre için ürünlerin konulduğu kapalı ya da açık güvenlikli alandır.
Ambar Tesellüm Fişi :  Üçüncü taraf lojistik hizmet üreten firma tarafından, nakliyesini organize ettiği eşyalar için düzenlediği, gönderenin, alıcının ve taşıyıcının imzalarının bulunduğu, yük ve adres bilgilerini içeren belgedir.
Ambar Teslim -Tesellüm Belgesi :  Depolama, taşıma ve/veya katma değerli hizmetler sunmak üzere, söz konusu hizmeti veren firma, tedarikçi veya müşterilerden malı teslim alırken veya teslim ederken imzalama ve kaşeleme suretiyle söz konusu eşyaların ilgili tarafın sorumluluğuna geçtiğini bildiren belgedir.
Arbitration Antrepo :  Gümrük Müsteşarlığınca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idaresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluluğu bulunan, içine sadece millileşmemiş ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulabileceği depodur.
ATA Karnesi :  Gümrük anlaşmaları kapsamında, eşyanın bir ülkeye geçici girişinde gümrük vergilerinden muaf tutulması ve gümrük formalitelerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla üye ülke yetkili makamlarınca verilen anlaşma eki belgedir.
ATR Dolaşım Belgesi :  Türkiye veya Avrupa Topluluğu kaynaklı olan veya sayılan, ya da Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşım halinde bulunan eşyanın Katma Protokol hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip, gümrük idaresine verilen belgedir.
Azami Ağırlık :  Taşıtın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığıdır.
Boşaltma :  Malzemelerin tren, uçak, kamyon vb. bir araçtan uygun bir biçimde indirilerek uygun bir yere konulması işlemidir.
Bölünmüş Yük :  Buğday, kömür gibi dökme yük formunda olmayan ve konteyner içine konulamayan, genel yük olarak da tanımlanabilen, bireysel elleçlenen heterojen tipte paketli ve parsiyel yüklerdir.
Cost and Freight CIF :  Mal bedeli ve navlun Mallar yüklendiği andan itibaren satıcı tarafından alıcıya teslim edilmiş sayılır. Ancak malların gideceği yere kadar navlun ve sigorta masrafları satıcıya aittir.
CMR Karayolu Taşıma Belgesi :  Karayolu taşıma belgesidir. CMR Belgesi kamyonla yapılan taşımalarda Uluslararası CMR Anlaşması gereğince düzenlenen bir taşıma senedidir.
Çekici :  Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır.
Dağıtım Kanalları :  İşletmenin ürettiği ürünleri nihai tüketiciye ulaştırana kadar geçen süreçte kullandığı aracılar bütünüdür.
DDU :   Belirtilen varış yerinde gümrük vergisi ödenmeksizin teslimdir.
Depolama :  Bir malın kullanılmak ya da sevk edilmek üzere belirlenen koşullara uygun olarak stoklanması işlemidir.
Depolama Maliyeti :  Malın depolanması için kira, amortisman, işçilik, sigorta, genel giderler, v.b. yapılan masrafların toplamıdır.
Dökme Yük :  Bir ambalaj içinde olmayan yüktür.
Eximbank :  İhracatçıyı destekleme amaçlı olarak kurulmuş, bir kamu kuruluşudur. İhracatçılara alacak sigortası, ihracat kredileri ve garanti programlarını sunar.
Elleçleme :  Depoda malzeme boşaltma, mal kabul, seçerek ayırma, teslim-tesellüm, paket açma, bölme, istifleme, yerleştirme, yerini değiştirme, yenileme-eksik tamamlama, toplama, ambalajlama, yükleme, v.b. işlemlerdir.
Fiziksel dağıtım :  Üretilen malların tüketicilere fiziksel olarak taşınması, depolanması, stok kontrollerinin yapılması, ambalajlanması, bilgi iletişimi ve sipariş işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Giden (outbound) lojistiğe karşılık gelen bir terimdir.
FOB :  İsmi belirtilen sevk limanında teslimdir. Satıcı ihraç işlemleri ve/veya gümrüklemesi bitmiş malların alıcının belirttiği zamanda ismi belirtilen sevk limanında ve geminin küpeştesini aşkın olarak verdiğinde teslim yükümlülüğünü yarine getirir.
FTL :  Tam Kamyon Yükü
Garanti Belgesi :  İthal edilen ve satış sonrası bakım onarıma tabi ürünler için bakanlıkça verilen ve ithalatı yapan firmanın satış ve satış sonrası hizmet taahhütlerini içeren belgedir.
Geçici Kabul :  Ham, yarı mamul veya mamul maddenin yurtdışından getirtilerek, ülke içinde farklı maddeler katarak veya katmayarak ya da üzerinde katma değerli işlemlerde (işçilik v.b.) bulunarak veya bulunmayarak yarı mamul veya mamul madde haline getirilmesi ve tekrar yurtdışına çıkarılmasıdır.
Global Teminat :  Gümrükleme muameleleri sırasında, Devletin haklarını (vergiler yönünden) garantiye almak amacıyla, birden fazla yapılacak işlemde kullanılmak üzere, işlemin yapılacağı Gümrük Müdürlüğüne hitaben düzenlenen teminattır.
Gümrük Beyannamesi :  Gümrük idaresine herhangi bir gümrük rejimi beyanında bulunulması gereken eşyalara ilişkin olarak, ilgili dokümanların hazırlanmasından sonra düzenlenen, firma yetkilileri tarafından ya da firma vekili gümrük müşaviri tarafından ilgili ülkeler gümrük mevzuatına göre hazırlanan, ithali ya da ihracı yapılacak malların bildirim listesidir.
Incoterms :  Ticari terimlerin, uluslararası satışlarda ülkeler arasında farklı yorumlanmasının önlenmesi amacıyla, Uluslararası Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve kullanılması isteğe bağlı olan uluslararası yorum kurallarıdır.
Kargo :  Taşınan mal veya eşyadır.
Katma Değerli İşlemler :  Depolarda müşteri talepleri üzerine yapılan etiketleme, ambalajlama, katlama, ısı ölçme, aktarma, karıştırma, birleştirme, ayırma, paletleme hafif montaj, iade işlemleri, imha, barkod işlemleri, bakım ve onarım işlemleri,vb. gibi işlemlerdir.
Konsolidasyon :  Küçük miktarlı yüklerden büyük yükleme partileri oluşturarak taşımacılıkta ölçek tasarrufu sağlanmasıdır
Küşat Mektubu :   Mal sahiplerinin, beyannamelerini düzenleyebilmek için beyandan önce eşyalarını muayene etme, numune alma ve tartma hakkıdır.
Lojistik :  Satın alama, ithalat, ihracat, depolama, elleçleme, stok kontrol, nakliye, araç-kargo takibi, v.b. faaliyetlerin tümüdür.
LTL :  Kamyon yükünden az- Parsiyel yük.
Mahrece İade :  İthal edilen malzemenin niteliklerine uygun olmadığı durumlarda ithal edilen ülkeye iade edilmesidir.
Mal Kabul :  Depoya gelen malzemenin kabul edilmesi işlemidir. İşlem, yükün boşaltılarak mal kabul alanına alınması, kayıtlı bilgilerle fiziksel bilgilerin karşılaştırılması, malın depoya alınması ve kaydının tutulması işlemlerini kapsar.
Menşei Şahadetnamesi :  Malzemenin üretildiği veya gördüğü işlem nedeniyle üretilmiş sayıldığı yeri (ülkeyi) belirten belgedir.
Mücbir Sebep :  Sözleşmelerde tarafların kendi kontrolleri dışında gelişen durumlardan dolayı sorumlu tutulamayacaklarına dair hükümdür (deprem, sel, savaş, v.b.).
Nakliyat Acentesi :  Malların taşınması ile uzmanlaşmış kişi, genellikle nakliyat komisyoncusudur.
Nakliyat Sigortası :  Taşımada mallara veya taşıma araçlarına gelecek zararları karşılayacak olan sigorta
Nakliye :  Kara, Hava ve Deniz yolu veya Boru hattı kullanılarak ve resmi belge ile gerçekleştirilebilen yük taşımacılığıdır.
Navlun :  Taşıyıcının nam ve hesabına ödenecek olan, eşya ve yolcunun taşınmasına ilişkin ücretlerin tamamıdır.
Navlun Bedeli :  İthal ve ihraç edilen malların nakliye bedelidir.
Navlun Faturası :  CIF ve CF olarak ihraç edilen mallara ait navlunun satıcı tarafından ödenmesi gerekir. Navlunun ödendiğinin doğrulamak için konşimento üzerine "navlunu ödenmiştir" kaydı konulur. Konşimentoda bu kayıt bulunuyorsa konşimento ile birlikte nakliyeci tarafından düzenlenen bir navlun faturasının da bankaya verilmesi gerekir. Bu navlun faturasında, malların yüklenerek teslim alındığı ve bir navlun borcunun kalmadığı gösterilir.
Ordino :  Malzeme nihai noktaya geldikten sonra gümrükten çekilebilmesi için ithalatçıya verilen belgedir.
Özel Antrepo :  Bir firmanın sadece kendine ait malları depoladığı antrepo tipidir.
Özet Beyan :  İthal ve ihraç edilecek eşyanın gümrüğe geldiğini gösteren bir belgedir. Manifestolar nakliyeciler tarafından eşya konşimentosuna göre doldurularak ilgili gümrüğe verilir.
Paketleme :  Malzemenin uygun miktar, güvenlik, v.b. koşullara göre ambalajlanmasıdır.
Palet :  Depolama ve sevkıyatta kullanılan, çeşitli malzemelerden üretilen ve malın üzerine konulduğu platformdur.
Palet :  Depolama ve sevkıyatta kullanılan, çeşitli malzemelerden üretilen ve malın üzerine konulduğu platformdur.
Paletleme :  Malın, sevkıyatı ve depolanması için paletlerde istiflenmesidir.
Parsiyel :  Taşıma aracının tümünü doldurmayan yüklerdir.
Poliçe :  Sigorta akdinin yapılmış olduğunu ve akdin karşılıklı olarak şartlarını (her iki tarafın haiz olduğu hak ve borçları) gösteren yazılı bir sözleşmedir.
Ro-Ro :  Araç ve konteyner taşımacılığı için özel olarak yapılan gemidir.
Römork :  Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır.
Supalan :  Özellikle kara ve deniz taşımacılığında gümrüklü eşyanın sundurma veya antrepoya boşaltılmadan, bulunduğu aracın üzerinde gümrük işlemlerinin (muayene v.s.) yapılıp, gümrüklü sahadan çekilmesi işlemine denir. Frigorifik araçlarda bulunan, saklama koşulunun değiştirilmemesi gereken gıda v.b. maddelerinde uygulanır.
Taşıma İrsaliyesi :  Araç sahibi tarafından, nakliyesini yaptığı eşyanın ve gideceği adresin bilgilerinin bulunduğu resmi evraktır.
Taşıma :  Belirli noktalar arasında geçekleştirilen insan ve yük aktarımıdır.
Taşıyıcı :  Başkasına (müşterisine) ait malı ücreti karşılığında kara, deniz ve/veya hava yoluyla taşıyan şirkettir.
Transit Yükleme :  Uluslararası taşımacılıkta yükün bir taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya transferidir. Genellikle deniz taşımacılığında kullanılır.
Uluslararası Taşıma :  Bir ülkeden bir ülkeye doğrudan veya transit olarak; karayolu, denizyolu, demiryolu ve/veya havayoluyla yapılan taşımalardır.
Yükleme-Boşaltma Alanı :  Yükleme veya boşaltma amacıyla malzemelerin geçici olarak konulduğu alandır.