FİNANSMAN BELGELERİ

Poliçe
Satıcı tarafından düzenlenen alıcının veya bir bankanın kabulunu, bazen de alıcının bankasının avalini içeren ve alıcıya verilen kayıtsız bir ödeme emridir. Ödeme emri, belirli bir meblağın belirli bir tarihte ödenmesini içerebileceği gibi, ibrazında ödenmesini de içerebilmektedir.
Poliçelerde üç taraf mevcuttur.
Keşideci (Drawer): Poliçeyi düzenleyen (satıcı)
Keşideli (Drawee): Üzerine poliçe gönderilen taraf (alıcı)
Leh dar (Beneficiary): Poliçede belirtilen meblağın ödeneceği kişi
Poliçelerin şu şekil şartlarına uyması gerekmektedir.
Düzenlediği lisanda ''poliçe'' sözcüğünü içermesi
Şartsız ödeme emri (ödeyiniz,pay.vb) ihtiva etmelidir,
Leh dar (ödemenin yapılacağı özel ya da tüzel kişi) belirtilmelidir,
Keşide yeri ve tarihi
Döviz cinsi ve tutarı,
Keşidecinin adı, soyadı, unvanı ve imzası
Keşidelinin adı soyadı ve unvanı
Vade
Akreditif koşullarına göre konulması gerekli kayıtlar
Poliçenin nüshaları: Bütün nüshalar aynı olmak ve her nüsha üzerine kaçıncı nüsha olduğu yazılmak koşulu ile birden fazla nüsha poliçe düzenlenebilmektedir.

Poliçenin sağladığı avantajlar
Alacağın tevsiki,
Kredi aracı,
Iskonto,
Temlik,
Rehin.
Poliçe ile ilgili bazı kavramlar
Tam ciro
Beyaz ciro
Temlik cirosu
Tahsil cirosu
Rehin cirosu
Poliçenin kabulü (Müşteri Kabulü-Banka Kabulü)
Poliçede aval